Uitvaartvereniging Rolde-Eext e.o.

Wat te doen

Kort na overlijden

Verklaring van erfrecht laten opstellen met eventueel boedelvolmacht
Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris waaruit blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap.
Vaak wordt hierin ook opgenomen aan wie de gezamenlijke erfgenamen volmacht hebben gegeven om de erfenis af te wikkelen.
Een verklaring van erfrecht is nodig voor het deblokkeren van rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan, maar ook voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en restituties van belastingen ten name van de overledenen.
Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht maakt u een afspraak bij de notaris. Ga voor meer informatie naar http://www.notaris.nl

Banken op de hoogte stellen
Bankinstellingen worden niet door de burgerlijke stand op de hoogte gebracht van het overlijden. U moet bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, zelf schriftelijk op de hoogte stellen van het overlijden. Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig:
1. gegevens van de overleden
2. nummer van de rekening, lening, bank-/giropassen, creditcards, etc.
3. akte van overlijden
4. de verklaring van erfrecht
5. trouwboekje of samenlevingscontract (indien van toepassing)
6. schriftelijke toelichting om aan te geven wat de bedoeling is (vaak gebruiken banken hiervoor hun eigen formulieren)                                                                                   
7. een geldig legitimatiebewijs

Werkgever en/of uitkeringsinstantie op de hoogte brengen
U moet werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) op de hoogte brengen van een overlijden. Voor het wijzigen of opzeggen van het pensioen en uitkeringen is het voldoende om een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Stuur een brief mee waarin u uitlegt wat de bedoeling is, onder vermelding van naam en adres van de overledene en eventueel het nummer waaronder de overledene staat geregistreerd bij de betreffende instelling.

Overlijdensuitkering aanvragen
De uitvaartverzorger krijgt via de gemeente een aanvraagformulier als hij aangifte doet van een overlijden. Een uitkering volgens de Anw wordt vervolgens aangevraagd bij de vestiging het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank waaronder de woonplaats valt. Indien u geen recht heeft op een Anw-uitkering kunt u eventueel bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Sociale Verzekeringsbank, postbus 1100, 1180 BH Amstelveen, telefoon: 020 - 656 56 56, fax: 020 - 656 50 00. U kunt ook terecht op internet: http://www.svb.nl

Zorgverzekeraar inlichten
Wanneer door het overlijden de polis(sen) gewijzigd moeten worden, moet u de zorgverzekeraar inlichten. De noodzakelijke gegevens kunt u vinden op de polis of de zorgpas. Vergeet niet het polisnummer van de overledene of van u gezamenlijk te vermelden.